Privacy-en Cookiebeleid

25 mei 2018

1. Inleiding

MeetingOne erkent het belang van uw privacy. Daarom handhaven we privacy beginselen in ons hierna beschreven privacy- en cookiebeleid. Het beleid beschrijft hoe we gegevens verzamelen en verwerken die we via onze site van u verkrijgen. Lees dit alstublieft aandachtig, om inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken en aarzel, niet om voor vragen of reacties, contact met ons op te nemen via privacy@meetingone.com.

Ons privacy-beleid in het kort :

 • MeetingOne vraagt, volgt en/of bewaart de noodzakelijke informatie van onze klanten en bezoekers om hen de best mogelijke ervaring met onze producten, diensten en gratis online inhoud te kunnen bieden.
  • Types verzamelde gegevens zijn onder meer : persoonlijke gegevens, gebruiksgegevens en cookiegegevens.
 • MeetingOne zal uw informatie nooit aan externe partijen verkopen of onthullen, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • U kunt MeetingOne te allen tijde verzoeken uw voorkeuren voor informatie of e-mail te wijzigen.
 • U kunt MeetingOne verzoeken alle gegevens/informatie die wij van u hebben opgeslagen in te zien of te vernietigen.

2. Wie zijn wij
MeetingOne is een leverancier van producten en diensten voor audio en elektronisch vergaderen, en is verplicht u de volgende informatie te geven. Dit ingevolge de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Commissie van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Het adres van onze website is https : //www.meetingone.com
 • Onze bedrijfsnaam is MeetingOne
 • Onze geregistreerde adressen zijn :
  • België: Avenue Charles-Quint 584, 1082 Berchem-ST-Agathe, Brussels
  • Frankrijk : 223 Avenue Clément Ader, 34170 Castelnau le Lez
 • Wij hebben geen functionaris voor gegevensbescherming

3. Wat wij mogelijk verzamelen

Mogelijk verzamelen en verwerken we de volgende gegevens over en van u :

 • Informatie die u op enig moment invult in formulieren of vragenlijsten op onze site.
 • Eventuele correspondentie tussen ons.
 • Informatie over transacties die u via onze site uitvoert.
 • Informatie over uw bezoek aan onze site en de door u gebruikte middelen.
 • Informatie over uw computer (bijv. uw IP-adres, browser, besturingssysteem, etc.) ten behoeve van systeembeheer en het doorgeven van geaggregeerde informatie aan onze adverteerders.

Krachtens de AVG garanderen we dat uw persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt, zonder afbreuk te doen aan uw rechten. We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als minimaal één van de volgende gronden van toepassing is :

a) U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

b) Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin u partij bent of om op uw verzoek                   stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

c) Verwerking is noodzakelijk voor naleving van een voor ons geldende wettelijke verplichting.

d) Verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon.

e) Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag waarmee de controller belast is. En/of :

f) Verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van de legitieme belangen van ons of van een externe partij, zoals onze verwerking van creditcardbetalingen, behalve wanneer dergelijke belangen moeten wijken voor de fundamentele rechten en vrijheden van het gegevenssubject waarvoor bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk is, met name in het geval dat het gegevenssubject een kind is.

4. Cookies

Alle door ons en onze website gebruikte cookies worden gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving betreffende cookies.

De website gebruikt cookies of vergelijkbare technologie om informatie over uw gebruik van de site te verzamelen. Cookies zijn stukjes informatie met een unieke referentiecode die een website naar uw apparaat verstuurt om informatie over u te bewaren en soms te volgen.

Sommige van de door ons gebruikte cookies zijn enkel actief voor de duur van uw web sessie en verlopen wanneer u uw browser afsluit. Andere cookies zijn er om u te herinneren wanneer u naar de site terugkeert, en zijn voor een langere periode actief.

De meeste computerbrowsers en sommige mobiele webbrowsers accepteren automatisch cookies. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u echter de instellingen van uw browser zo wijzigen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u elke keer gevraagd wordt om een cookie te accepteren. Weest u er echter van bewust dat door het blokkeren of verwijderen van cookies u wellicht de site niet ten volle kunt gebruiken.

Onze cookies worden gebruikt voor :

Essentieel sessie-beheer

 • Aanmaken van een specifieke login-sessie voor een gebruiker van de site waardoor de site onthoudt dat een gebruiker is ingelogd en paginaverzoeken op een effectieve, veilige en consistente wijze worden uitgevoerd.
 • Herkennen of een bezoeker al eerder op de site is geweest waardoor we ons aantal unieke gebruikers van de site kunnen vaststellen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we voldoende capaciteit voor onze bezoekersaantallen hebben.
 • Herkennen of een sitebezoeker op enige wijze bij ons geregistreerd is.
 • We kunnen ook informatie over uw computer vastleggen zoals het bestaan van cookies, uw IP-adres en informatie over uw browser, zodat we problemen kunnen diagnosticeren en uw gebruik van de site kunnen beheren en volgen.

Functionaliteit

 • Aanpassen van elementen van de promotionele lay-out en/of inhoud van de pagina’s van de site.

Prestaties en meetingen

 • We gebruiken cookies om onze bezoekers te onderscheiden en onze site te verbeteren.

Lees ons cookiebeleid https://www.meetingone.com/eu-en/privacy-policies/ voor meer informatie over cookies

5. Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

We gebruiken de informatie over u om :

 • inhoud van de site op effectieve wijze aan u te presenteren ;
 • informatie, producten en diensten aan te bieden waarom u vraagt, of waarvan we geloven dat u daarin geïnteresseerd bent (met uw toestemming) ;
 • onze contracten met u uit te voeren ;
 • u in staat te stellen door u gewenste interactieve diensten van ons te gebruiken ;
 • onze kosten aan u door te geven ;
 • u te informeren over andere producten of diensten van MeetingOne of andere aanbieders waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Als u al klant bent, zullen we alleen elektronisch contact met u opnemen, in verband met producten en diensten die vergelijkbaar zijn, met dat wat u eerder van ons gekocht heeft.

Als u een nieuwe klant bent zullen we alleen met uw toestemming, contact met u opnemen.

Wanneer u niet wilt dat we contact met u opnemen voor marketingdoeleinden, vink dan het betreffende vakje aan op het scherm.

Wanneer u daarnaast niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de andere redenen zoals hier in paragraaf 5 beschreven staat, kunt u dit ons te allen tijde laten weten door contact op te nemen via privacy@meetingone.com, we zullen uw gegevens dan verwijderen uit onze systemen. U erkent hiermee echter dat dit ons vermogen beperkt om u de meest relevante producten en diensten aan te bieden.

In bepaalde gevallen is het verzamelen van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele verplichting en worden we beperkt in de producten en diensten die we u aan kunnen bieden wanneer u geen persoonlijke gegevens aan ons geeft.

6. Waar wij uw gegevens bewaren

We kunnen eventueel uw gegevens overdragen voor opslag buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze kunnen mogelijk buiten de EER verwerkt worden om uw bestelling en betaling af te handelen.

U gaat hiermee akkoord door uw persoonlijke gegevens aan ons te geven. We zullen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om uw gegevens te beveiligen.

Betaling zal versleuteld worden. Wanneer wij u een wachtwoord geven moet u dit geheim houden. Deel het alstublieft nooit. Hoewel wij alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om uw gegevens tijdens overdracht te beveiligen, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw eigen omgeving zo veilig is als redelijkerwijs mogelijk is. MeetingOne is niet verantwoordelijk voor gegevens die buiten haar eigen netwerken of systemen overgedragen worden.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor zolang als nodig is voor de doeleinden beschreven in paragraaf 5 hierboven, en/of voor zolang als wij uw toestemming hebben om deze te bewaren. We zullen hoe dan ook iedere drie maanden een gegevensbewaringscontrole houden om te bezien of het nodig is uw persoonlijke gegevens te bewaren. Uw persoonlijke gegevens zullen worden vernietigd wanneer we deze niet langer nodig hebben.

7. Onthullen van uw informatie

In de volgende gevallen kunnen we uw informatie onthullen :

 • We kunnen de informatie onthullen aan de potentiële koper wanneer we onze bedrijfsactiviteiten of onze onderneming willen verkopen.
 • We kunnen de informatie onthullen aan andere ondernemingen binnen onze groep.
 • We kunnen de informatie onthullen wanneer we een wettelijke verplichting daartoe hebben, of ter bescherming van het eigendom, de veiligheid of de rechten van anderen.
 • We kunnen informatie uitwisselen met anderen ter bescherming tegen fraude of kredietrisico.

We kunnen contracten afsluiten met externe partijen om namens ons producten of diensten aan u aan te bieden. Dit kan onder meer betalingsverwerking, zoekmachinesystemen, promotie- en marketingactiviteiten betreffen. Het kan voorkomen dat een externe partij toegang tot (al) uw gegevens nodig heeft. De volgende externe partijen hebben toegang tot uw informatie :

HubSpot

Salesforce

PayPal

Wanneer uw gegevens voor een dergelijk doel nodig zijn, zullen we alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig, beveiligd en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen in het kader van de AVG en de wetgeving worden behandeld.

8. Uw rechten

U kunt ons verzoeken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken. U doet dit door de relevante vakjes op onze formulieren aan te vinken, of door op enig moment contact met ons op te nemen via privacy@meetingone.com

Krachtens de AVG heeft u het recht om :

 • te verzoeken om inzage van, verwijdering of wijziging van uw persoonlijke gegevens, zonder kosten voor u ;
 • te verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere persoon (dataportabiliteit) ;
 • geïnformeerd te worden over het type dataverwerking dat plaatsvindt ;
 • verwerking te beperken ;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ; en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

U heeft ook rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering zoals hieronder in paragraaf 11 beschreven staat.

Om enig van de voornoemde rechten te doen gelden, of bij andere vragen over onze site of dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@meetingone.com

9. Koppelingen naar andere sites

Adobe Connect privacy-beleid en de AVG

Zie het aparte privacy-beleid van Adobe voor Adobe-producten: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Adobe Connect heeft voor gebruikers een publieke pagina gecreëerd met alle AVG-informatie over hun beleid en procedures betreffende dataopslag: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/adobe-connect-gdpr.html

Sites buiten MeetingOne.com

Attentie: onze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op andere websites waarnaar we vanaf deze site linken. We hebben geen invloed op hoe andere sites uw gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken en we raden u aan het privacy-beleid van dergelijke sites te lezen voordat u gegevens aan hen geeft.

10. Wijzigingen

Bij wijzigingen aan ons privacy-beleid zullen we deze op deze pagina plaatsen en u hiervan op de hoogte stellen.

11. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

11.1     In het geval dat we persoonlijke gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming en dergelijke beslissingen een rechtmatig (of vergelijkbaar ingrijpend effect) op u hebben, hebt u krachtens de GVA het recht dergelijke beslissingen aan te vechten en daarbij menselijke tussenkomst te verzoeken, met een eigen standpunt en verkrijging van een uitleg van de beslissing van ons.

11.2     Het onder 11.1 beschreven recht is in de volgende omstandigheden niet van toepassing :

a) De beslissing is vereist om een contract tussen ons aan te gaan of uit te voeren.
b) De beslissing is wettelijk toegestaan. Of :
c) U heeft uw expliciete toestemming gegeven.

11.3     Wanneer we uw persoonlijke gegevens voor profilering gebruiken, geldt het volgende :

a) Er wordt duidelijke uitleg over de profilering gegeven, waaronder de betekenis en waarschijnlijke gevolgen.

b) Er worden passende mathematische en statistische procedures gebruikt.

c) Er worden technische en organisatorische maatregelen getroffen om het risico van dergelijke fouten te minimaliseren en het vlot herstel van dergelijke fouten mogelijk te maken.

d) Alle voor doeleinden van profilering gebruikte persoonlijke gegevens worden beveiligd om te voorkomen dat een dergelijke profilering leidt tot discriminatie.

12. Geschillenbeslechting

12.1 De partijen zullen alles in het werk stellen om te goeder trouw te onderhandelen en eventuele geschillen als gevolg van of in verband met dit privacy-beleid of enige inbreuk er van op te lossen.

12.2 Indien een dergelijk geschil niet middels gewone onderhandelingen tussen beide partijen in der minne geschikt kan worden, of een of beide van hen niet deel wenst te nemen aan een dergelijk proces, kan eender welke partij de ander schriftelijk voorstellen om structurele onderhandelingen aan te gaan met behulp van een volledig erkend bemiddelaar alvorens tot procesvoering over te gaan.

12.3 Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een bemiddelaar of de overeengekomen bemiddelaar niet kan of wil optreden en er geen overeenstemming over een andere bemiddelaar bereikt kan worden, kan eender welke partij binnen 14 dagen na kennisname van een van beide gebeurtenissen LawBite benaderen om als onderdeel van de LawBite-bemiddelingsprocedure een bemiddelaar aan te wijzen.

12.4 Binnen 14 dagen na aanstelling van de bemiddelaar (ofwel onderling overeengekomen of aangesteld door LawBite conform hun bemiddelingsprocedure), zullen de partijen met de bemiddelaar bijeenkomen om de te volgen bemiddelingsprocedure vast te stellen, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen en de bemiddelaar.

12.5 Alle onderhandelingen betreffende het/de relevante geschil(len) zullen in vertrouwen worden uitgevoerd, onverminderd het recht van de partijen in eventuele volgende procedures.

12.6 Indien de partijen komen tot een oplossing van het geschil middels bemiddeling, zal de overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd en definitief en bindend zijn, zodra deze is ondertekend door de gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen.

12.7 Indien de partijen niet binnen 60 dagen na aanstelling van de bemiddelaar het geschil oplossen (of langer indien dit door de partijen is overeengekomen), of wanneer één van de partijen zich terugtrekt uit de bemiddelingsprocedure, dan heeft eender welke partij het recht om een oplossing te zoeken middels arbitrage door een arbiter aangewezen door LawBite volgens de regels van het LawBite-arbitragesysteem.

12.8 Een geschil is niet van invloed op de lopende verplichtingen van de partijen op grond van dit privacy-beleid.