Gebruiksvoorwaarden

1. ALGEMEEN

meetingone.eu, Corp., een bedrijf gevestigd in Colorado (“Provider”) levert conferencingdiensten aan gebruikers die hebben ingestemd met de hieronder vermelde bepalingen en voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden (“Overeenkomst”) vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en de Provider. De Overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder u toegang heeft tot de systemen en/of software van de Provider en gebruik mag maken van de diensten die de Provider beschikbaar stelt via haar systemen en/of software (“Service”). LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN DIE VAN TIJD TOT TIJD DOOR DE PROVIDER KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD ZORGVULDIG DOOR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN DEZE OVEREENKOMST EN ZICH ERAAN ZULT HOUDEN ALSOF U DEZE DAADWERKELIJK ONDERTEKEND HAD. ALS U ZICH NIET WETTELIJK WILT BINDEN, GELIEVE DE SERVICE NIET TE GEBRUIKEN.

2. VERGUNNING
Vergunning. De Provider verleent u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare Vergunning om de Service te gebruiken onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

3. WIJZIGINGEN IN DE SERVICE

De Service en deze Overeenkomst kunnen van tijd tot tijd wijzigingen ondergaan. De Provider behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht van de Provider en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, de Service of enig onderdeel van de Service te stoppen of te wijzigen. Elke wijziging in de Service gaat onmiddellijk van kracht na een bericht op de Service, in een e-mail of via conventionele post. Een wijziging van deze Overeenkomst gaat van kracht 30 dagen na berichtgeving op de Service, verzending via elektronische mail of verzending via de gewone post. Door de Service te blijven gebruiken, aanvaardt u dergelijke wijzigingen. Indien dergelijke wijzigingen voor u niet aanvaardbaar zijn, kunt u op elk gewenst moment deze Overeenkomst beëindigen en gebruik van de Service stopzetten, zoals beschreven in paragraaf 12.

4. BESCHIKBAARHEID VAN HET SYSTEEM

De Provider zal zich redelijkerwijs inspannen om Servicebeschikbaarheid te bieden. Servicebeschikbaarheid wordt gedefinieerd als de tijd dat de Service in staat is om conferencing verzoeken te ontvangen, te verwerken en er op te reageren, met uitsluiting van (a) gepland onderhoud, (b) foutIncidenten, en/of (c) Force Majeure. U erkent dat de geboden Service van dien aard is dat deze kan worden onderbroken om allerlei andere redenen dan de nalatigheid van de Provider en dat de Service niet altijd foutloos zal functioneren.
Definities
“Error Incident” betekent elke niet-beschikbaarheid van de Service als gevolg van uw infrastructuur of de software die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de service, en handelingen of het nalaten daarvan als geautoriseerd gebruiker van de Service. “Overmacht” betekent welke natuurlijke catastrophe dan ook, terrorisme, industrieële actie, brand, overstromingen, aardbevingen, ingrepen, orders, of beperkingen door de overheid, ontkenning van de service, aanvallen en ander kwaadaardig gedrag, nutsverstoringen, of enige andere oorzaak van niet-beschikbaarheid van de Service die redelijkerwijze buiten de controle van de Provider valt. Onder “Gepland onderhoud” wordt verstaan onderhoud dat wordt uitgevoerd tijdens de standaard maandelijkse onderhoudsronde door de Provider en elk ander onderhoud, waarover ten minste 48 uur van tevoren een kennisgeving is geplaatst op de website van de Provider op het Klantencentrum. Voor ons in de EU gevestigde bruggehoofd is de standaard onderhoudsronde op zaterdag ochtend tussen 0:00 AM – 4:00 AM CET (vrijdag 23:00 PM – zaterdag 3:00 AM UK time). Het kan zijn dat de onderhoudsronde niet elke week voorkomt – maar het tijdscherm blijft gereserveerd. Wanneer onderhoud geduurende deze periode plaats vindt, houdt de Provider de service zo goed mogelijk aan de gang ommogelijke impact tegen te gaan. Voor ons in de VS gevestigde bruggehoofd reserveert MeetingOne de standaard onderhoudsronde op zaterdag avond tussen 8:00PM MST en 2:00 AM MST (10:00PM EST en 4:00 AM EST – 4:00AM GMT+1 en 10:00AM GMT+1 zontag morgen). De Provider kan onderhoud uitvoeren aan enkele of alle onderdelen van de Service, teneinde de infrastructuur en de software die de Service bedient of ondersteunt op te waarderen, veiligheidsmaatregelen te implementeren, of andere kwesties aan te pakken die hij nodig acht voor de verdere werking van de Service. U kunt zich abonneren op aankondigingen van onderhoud via onze StatusPagina.

5. KOSTEN EN BETALING

Klanten gaan ermee akkoord om MeetingOne tijdig te betalen voor alle in rekening gebrachte bedragen, in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden van een dergelijke factuur. Facturen die niet tijdig betaald worden, zullen onderhevig zijn aan renteheffingen of heffingen voor achterstallige betaling. MeetingOne factureert voor het gebruik van de Services en alle belastingen, toeslagen, overheidsheffingen en andere van toepassing zijnde kosten.

Dergelijke kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, reglementaire vergoedingen en assessments, universele servicevergoedingen en bijdragen voor carrier kostenheffingen.

MeetingOne is in opdracht van de Federal Communication Commission (FCC) verplicht om bij te dragen aan het federale Universal Service Fund (USF), dat bijdraagt aan de levering van betaalbare telecommunicatiediensten voor klanten met een laag inkomen en klanten op het platteland. Dit fonds biedt ook korting op toegang tot internet voor scholen, bibliotheken en zorgverleners op het platteland die hiervoor in aanmerking komen. De USF Fee wordt geheven bij telecommunicatiebedrijven en beheerd door de Universal Service Administration Corporation. MeetingOne evalueert de federale USF kosten die de factor voor de van toepassing zijnde kwartaalbijdrage weerspiegelen, zoals door de FCC vastgesteld voor audio-conferencing services. Deze bijdrage is geen door de overheid vereiste toeslag.

De MeetingOne factuur omvat een maandelijkse carrier cost recovery fee op audio-conferencing diensten (CCRF) om de kosten in verband met regelgeving en compliance te dekken, alsmede bijdragen om de kosten opgelegd door de onderliggende telecommunicatie-carriers te bestrijden, waaronder regelgevings- en handhavingskosten die zij op MeetingOne verhalen.   Klanten erkennen dat de standaardtarieven en USF, CCRF of andere regulerende heffingen onderhevig zijn aan verandering zonder kennisgeving, aangezien deze van maand tot maand kunnen verschillen.

6. SERVICE REGELS

(a) U stemt ermee in de Provider te voorzien van accurate en volledige informatie, zoals gevraagd door de Provider, teneinde een account op te zetten om de Service te gebruiken, en u gaat ermee akkoord de Provider prompt te informeren over elke wijziging in deze informatie. De Provider zal de informatie die u verstrekt gebruiken om een account, accountnummer, conference-roomnummers en een accountwachtwoord of persoonlijk identificatienummer op te zetten. Voor meer informatie over de informatie die wij van u verzamelen en hoe we dergelijke informatie beschermen en gebruiken, verwijzen wij u naar onze Privacy Policy, die te vinden is op onze website.

(b) U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountnummer, wachtwoord en conference-roomnummers, alsmede alle persoonlijke identificatienummers die Provider mogelijk aan u kan toewijzen. Tevens bent u verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account, al dan niet feitelijk of uitdrukkelijk door u geautoriseerd. U dient Provider onverwijld in kennis te stellen van het verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw accountwachtwoord, conference-roomnummers en/of persoonlijke identificatienummers. Totdat u de Provider op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke inbreuk op de beveiliging, zult u als enige aansprakelijk zijn voor elk onbevoegd gebruik van de Service onder uw account.

(c) De Service mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en in overeenstemming met de rechten van andere gebruikers en derden. Zonder het voorgaande te beperken, mag de Service niet worden gebruikt op een manier die de wet zou overtreden of inbreuk zou maken op enig intellectueel eigendomsrecht, recht op publiciteit, recht op privacy, of enig ander recht van een derde partij, of met het doel materiaal dat obsceen of lasterlijk is over te brengen of te communiceren. Het is u verboden om via de Service te verspreiden of te communiceren: onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal of taalgebruik van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot eventueel materiaal of taalgebruik dat aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou opleveren, aanleiding zou geven tot burgerlijke ongehoorzaamheid of anderszins enige toepasselijke lokale, provinciale, federale of internationale wetgeving zou schenden.

(d) Om ervoor te zorgen dat de Provider in staat is om kwalitatief hoogwaardige diensten te verlenen die inspelen op de behoeften van de klant, gaat u ermee akkoord dat medewerkers of agenten van de Provider de mogelijkheid hebben zich van geval tot geval toegang tot uw account en gegevens te verschaffen om klachten te onderzoeken. De Provider zal van het bestaan of het uitvoeren van een dergelijk onderzoek niet openbaar maken, tenzij wettelijk vereist.

(e) De Provider behoudt zich het recht voor te weigeren om wie dan ook toegang tot de Service te verlenen. Overtreding van enige voorwaarde van deze Overeenkomst kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van uw account.

(f) Als uw conference-roomnummer of enig conference-roomnummer in uw account geen gebruik vertoont gedurende 6 opeenvolgende maanden, zal de Service aan deze specifieke conference-room nummer(s) worden afgesloten.

(g) Als er geen activiteit is gedurende een periode van drie (3) uur (dwz dat er geen DTMF commando is gebruikt), dan zal een waarschuwing worden afgespeeld, gevolgd door een wachttijdperiode van 30 minuten. Daarna zal een tweede waarschuwing worden afgespeeld, gevolgd door nog eens 30 minuten wachttijd voordat ontkoppeling plaatsvindt. Alleen de host kan de vergaderzaal opnieuw activeren door een willekeurige toets aan te raken. Om uw conference rooms te vrijwaren van de geautomatiseerde loskoppelingsfunctie, moet een document (dat Provider op aanvraag zal verstrekken) ondertekend worden, waarin staat dat u bereid bent om alle kosten voor de hele tijd dat de ruimte in gebruik is, op zich te nemen. De maximale tijd, indien zich dat voordoet, zal nooit meer dan 24 uur bedragen, aangezien ons systeem automatisch elke conference room die langer dan 24 uur geopend is sluit.

7. DISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE SERVICE WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS”, “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. DE PROVIDER DOET GEEN AANSPRAAK OP, EN WIJST UITDRUKKELIJK AF, ENIGE OF ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SERVICE GELEVERD OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. PROVIDER claimt, verzekert of garandeert niet dat haar server voor u beschikbaar zal zijn, dat deze niet onderhevig zal zijn aan storingen, of dat onbevoegde personen of entiteiten zich er geen toegand toe zullen verschaffen. IN GEEN GEVAL ZAL DE PROVIDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE MAXIMALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN PROVIDER JEGENS ENIGE GEBRUIKER VOOR ENIG VERLIES, CLAIM, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARBIJ INBEGREPEN DIE WELKE TE WIJTEN IS AAN NALATIGHEID OF WANGEDRAG VAN DE PROVIDER, IS BEPERKT TOT HET WERKELIJKE DOOR GEBRUIKER VOOR DE SERVICE BETAALDE BEDRAG GEDURENDE DE PERIODE VAN EEN MAAND VOORAFGAAND AAN DE CLAIM.

8. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord de Provider, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims en kosten (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of in verband staan met een schending van deze Overeenkomst, uw gebruik van de Service en/of inbreuk door u op de eigen rechten van derden.

9. PRIVACY EN BEVEILIGING

Hoewel de Provider redelijke veiligheidswaarborgen gebruikt met betrekking tot de Service, kan de Provider niet instaan voor de veiligheid of privacy van uw transmissies of communicaties via de Service. Alle persoonlijk identificeerbare informatie, gebruikt, verzonden, verzameld en/of opgeslagen door de Provider wordt beheerst door de Privacy Policy van Provider, beschikbaar op haar website.

10. EDITORIAL CONTROL

De Provider behoudt zich het recht voor om transmissies of communicaties te controleren door middel van haar Service, naar vereist om de Service te verlenen en anderszins om de rechten en eigendommen van de Provider te beschermen. Niettegenstaande het voorgaande beschikt de Provider niet over het praktische vermogen om gedragingen, transmissie, communicatie of inhoud te beperken die deze Overeenkomst zouden kunnen schenden, voordat deze via de Service verzonden worden, noch kan de Provider enige aansprakelijkheid nemen voor enig handelen of het nalaten daarvan met betrekking tot dergelijke gedragingen, transmissie, communicatie of inhoud.

11. EIGENDOMSRECHTEN

(a) Service. De Service en alle begeleidende documentatie en geschreven materialen zijn het exclusieve eigendom van de Provider of haar licentiegever en worden beschermd door auteursrecht, octrooi-, en/of handelsgeheim wetten en internationale verdragen.

(b) Inhoud. U erkent dat de dienst informatie, software, video, afbeeldingen, audio, muziek en ander materiaal (“Inhoud”) bevat die worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, en andere intellectuele eigendomsrechten en dat de rechten in zulke inhoud geldig en beschermd zijn in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of die in de toekomst kunnen worden ontwikkeld. U mag de inhoud niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, distribueren, verzenden, overdragen of verkopen, afgeleide werken ervan creëren, of ze op enigerlei wijze exploiteren.

(c) Inhoud van derden. De Provider is distributeur, en niet uitgever, van inhoud verschaft door derde partijen en gebruikers. Dienovereenkomstig heeft Provider niet meer redactionele controle over deze inhoud dan een openbare bibliotheek, boekhandel of krantenkiosk. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere inhoud, uitgedrukt of ter beschikking gesteld door derden zijn die van de respectievelijke auteurs, eigenaren, gebruikers of distributeurs en niet van de Provider. In geen geval zal Provider aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een gebruiker op de inhoud verkregen via de Service. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie, advies, mening, transmissies, communicaties, of enige andere inhoud die beschikbaar is via de Service te evalueren.

(d) Export. De Amerikaanse exportwetten regelen de export en her-export van technologie uit de VS, met inbegrip van de elektronische overdracht van informatie en software naar het buitenland en buitenlandse onderdanen. U stemt ermee in om te voldoen aan deze wetten en niet over te dragen via elektronische transmissie of anderszins, Inhoud afgeleid van de Service, zonder het verkrijgen van de vereiste overheidsauthorisatie.

12. BEËINDIGING

(a) Om welke reden dan ook. U of de Provider kunnen deze overeenkomst om welke reden dan ook te allen tijde beëindigen door de andere partij mededeling van opzegging te doen. Een dergelijke beëindiging wordt van kracht na ontvangst van de kennisgeving van opzegging.

(b) Om een specifieke reden. De Provider kan deze overeenkomst zonder mededeling beëindigen voor elk gedraging waarvan de Provider naar eigen goeddunken meent dat die gedraging deze Overeenkomst overtreedt, interfereert met het gebruik door andere gebruikers van de Service of anderszins ongepast is.

(c) Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging wordt uw beperkte licentie om de dienst te gebruiken automatisch beëindigd en mag de Provider alle gegevens, bestanden of andere in uw account opgeslagen informatie verwijderen.

13. ALGEMEEN

(a) Keuze van de wet; rechtsgebied. Deze Overeenkomst en haar geldigheid, constructie en prestaties zullen in alle opzichten beheersd worden door de wetten van de staat Colorado, ongeacht haar keuze van wetsregels. U gaat ermee akkoord dat de staats- of federale rechtbanken zitting houdend in Denver, Colorado, bij uitsluiting bevoegd zullen zijn om eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst te horen.

(b) Geen verklaring van afstand. Het niet aandringen door de Provider op strikte naleving van enige bepaling van deze overeenkomst geldt op geen enkele wijze als afstand doen van toekomstige schendingen van dezelfde of een andere bepaling.

(c) Deelbaarheid. Als enige bepaling of enig gedeelte van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar zal worden beschouwd, zal dat de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst op geen enkele wijze beïnvloeden of aantasten.

(d) Wijzigingen. Wijzigingen van deze Overeenkomst door de Provider zullen volledig van kracht worden 30 dagen na melding dienaangaande aan u en bij voortgezet gebruik uwerzijds van de Service daarna.

(e) Overleving. De bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot garanties, eigendomsrechten en vrijwaring zullen ook na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht blijven.

(f) Volledige overeenkomst. Met uitzondering van de licentie-overeenkomst voor Client Software voor Click&Meet Software Product en/of de Audio Conferencing Service overeenkomst, vormt deze Overeenkomst de gehele overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt deze alle bestaande overeenkomsten en alle mondelinge, schriftelijke of andere communicaties tussen hen met betrekking tot het onderwerp ervan. Alleen in het geval van een conflict tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en die van de licentie-overeenkomst voor Client Software voor Click&Meet Software Product en/of de Audio Conferencing Service overeenkomst, zullen de voorwaarden van de licentie-overeenkomst voor Client Software voor Click&Meet Software Product en/of de Audio Conferencing Service overeenkomst bepalend zijn